top of page
Nurminen fake kidnapping YOUTUBE.jpg
Youtube link.JPG
Nurminen_cat_EN.JPG
Nurminen_cat_FI.JPG

KIDNAPPAUKSEN LAVASTUS

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lahes-taydellinen-rikos-kymmenen-vuoden-takaa-taysin-poikkeuksellinen-tapaus-ei-unohdu-tutkinnanjohtajalta-poliisi-turvautui-erikoisiin-selityksiin-jotta-jattioperaatio-ei-paljastunut/7072362

 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006136326.html

 

Huumaaminen eetterillä

Uhrin huumaamisella eetterillä jo kuulostaa äärimmäisen kyseenalaiselta toiminnalta ja vaikka en ole lääkäri niin näistä hengitetyistä “kaasuista” herääminen on varmasti nopeaa, toisin kuin vatsalaukkuun joutuneiden kemiallisten yhdisteiden. Jos Turune olisi halunnut tämän tapaisen kidnappauksen onnistuvan, hänen olisi pitänyt syöttää Nurmiselle väkisin vaikka silmätippoja joiden teho on todistetustikin tehokasta, toisinkuin eetterihöyryjen hengittäminen.

 

Sieppauskopissa asuminen

FRAMING OF THE KIDNAPPING

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lahes-taydellinen-rikos-kymmenen-vuoden-takaa-taysin-poikkeuksellinen-tapaus-ei-unohdu-tutkinnanjohtajalta-poliisi-turvautui-erikoisiin-selityksiin-jotta-jattioperaatio-ei-paljastunut/7072362

 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006136326.html

 

Intoxication with ether

Drugging the victim with ether sounds like an extremely questionable operation and although I'm not a doctor, waking up from these inhaled "gases" is certainly fast, unlike chemical compounds that got into the stomach. If Turune had wanted this kind of kidnapping to be successful, he should have forcefully fed Nurmine with eye drops, which are proven to be effective, unlike inhaling ether vapors

 

Living in a kidnapping booth

Sieppauskoppi_5.JPG

Jos katsoo tätä koppia ja ajattelee itsensä samaan tilanteeseen, niin vähintään parin nukutun yön ja alkupaniikin jälkeen henkilö väistämättäkin alkaa kyseenalaistamaan tilannettaan missä  hänon ja alkaa hakemaan pois pääsyä tilanteestaan.

 

Tämä sieppauskoppi minkä turunen on rakentanut pitää sisällään lähes koskemattomat villat seinillä mikä jättää kyseenalaiseksi koko kidnappauksen ja oliko se lavastettu niinkuin minä uskon 90 prosenttisesti. Käsittelen kidnappauksen lavastusta ja motiiveja omassa otsikossa.

 

Jos tässä kopissa olisi pidetty oikeasti 17-päivää kidnapattua naista, olisi villojen välejä pengottu ja revitty vangin etsiessään pois pääsyä kopista sekä kuinka kidnapattu henkilö olisi yrittänyt nostaa koppia testatakseen sen rakenteita.

 

Tämä koppi muistuttaa enemmänkin lasten leikkimökiltä joka kuitenkin on aika siistissä kunnossa kuin että siellä olisi pidetty kidnapattua naista panttivankina 17-päivää.

 

Täysin tutkimattomat ja asumattomat tilat

If you look at this booth and think of yourself in the same situation, then after at least a couple of sleepless nights and the initial panic, the person inevitably starts to question his situation where he is and starts looking for a way out of his situation.

 

This kidnapping booth that Turunen has built contains almost untouched wool on the walls, which leaves the whole kidnapping in question and whether it was staged as I believe 90 percent of the time.

I discuss the staging and motives of the kidnapping in my own title.

 

If a woman who had been kidnapped for 17 days had really been kept in this booth, the prisoner would have been torn between the strands while looking for an exit from the booth, and how the kidnapped person would have tried to lift the booth to test its structures.

 

This booth looks more like a children's playhouse, which is nevertheless in pretty good condition, rather than where a kidnapped person was held hostage for 17 days.

 

 

Completely unexplored and uninhabited spaces

Sieppauskoppi_8_1.JPG

Yllä olevasta kuvasta näkyy kuinka jopa harmaa teippi on pysynyt lähes täydellisesti kiinni matossa vaikka näin matalassa kopissa eläminen vaatisi konttaamista sekä kaikenlaisia epänormaaleja liikkumisen malleja ihmiselle kuten nelinkontin kulkemista.

The picture above shows how even the gray tape has remained almost perfectly attached to the carpet, even though living in such a low booth would require squatting and all kinds of abnormal movement patterns for a person, such as walking in a quadruped.

Sieppauskoppi_8_2.JPG

Sieppauskopin oven kiinnittäminen naulauskulmalla

Fastening the door of the capture booth with a nailing angle

Sieppauskoppi_4.jpg

Yllä olevasta kuvasta voidaan nähdä selvästi että Turusen koppi on asianajajan tekemä lavastettu rakennelma jonka kokonaisuutta ei ole ajateltu toiminnan kannalta, mikä tarkoittaa että tätä koppia ei ole avattu 17 kertaa kuten Turunen väitti mikä tarkoittaa päivittäistä tapaamista kidnapatun Minna nurmisen kanssa. Tätä väitettä tukee ja on todisteena kahden alimmaisen naulauskulman kohdalla olevan villan täydellisen ehyt kohta. Jos Turunen olisi avannut tätä koppia 17 kertaa villa naulauskulmien kohdalla olisi täysin riekaleina. Tosin villoja olisi voinut siirtää mutta ne eivät pysyisi paikoillaan tavalla, joka kuvasta on nähtävissä. Nämä sivuseinän villat eivät näyttäisi olevan kiinni mitenkään.

From the picture above, it can be clearly seen that Turunen's booth is a staged structure made by a lawyer, the whole of which has not been thought of in terms of operation, which means that this booth has not been opened 17 times as Turunen claimed, which means a daily meeting with the kidnapped Minna Nurminen. This statement is supported and evidenced by the perfectly intact point of the wool at the two lowest nailing corners. If Turunen had opened this booth 17 times, the wool at the nailing corners would be completely shredded. Although the wool could have been moved, but they would not stay in place as you can see in the picture. These wools on the side wall do not seem to be closed in any way.

Sieppauskoppi_3.jpg
Sieppauskoppi_3_2.jpg

Jos katsotaan sieppauskopin lukitusta joka on nähtävästi suoritettu kulmarauta ruuvaamalla. On iso kysymysmerkki onko tässä ovessa saranaa mutta veikkaan ettei ole, olisi näiden naulauskulmien ruuvien saaminen samaan kohtaan joka kerta kun ovea avattiin, Turusen mukaan joka päivä kerran, 17 päivän ajan. Tätä reikien sijoittumista samoihin reikiin haittaa seuraavat tekijät:

Haitta 1: villa

Moninkertainen villa molemmin puolin vanerilevystä tehdyssä ovessa ja seinässä aiheuttaisi jokapäiväisessä avaamistilanteessa ongelmia oven kiinnisaamisessa samaankohtaan.

 

Haitta 2: oven alaosan sulkeutuminen

Lattian olematon eristys toisi tähän lisävaikeutta oven koko alaosan mitalta.

 

Lisäksi kopissa on muuta tavaraa joka kiilautuessaan aiheuttaisi oven muodon muuttumista sekä sisällä “tarinan” mukaan ollut kidnapattu henkilö, joka mitä suurella todennäköisyydellä olisi yrittänyt pakoa ainakin kerran.

 

Jos Turusen kertoma olisi totta, olisi tässä kuvassa mitä suurella todennäköisyydellä olisi täysin revitty ja hajotettu koppi villojen osalta jotka olisivat lattialla. Todennäköisyys on jopa niin suuri, että tässä kohtaa voidaan sanoa että Turunen ja Nurminen valehtelee kidnappauksen todellisuudesta ja kuinka se oli heidän ja muutaman muun tähän operaatioon osallistuneiden henkilöiden suunnittelema ja joka ajettiin läpi oikeusvaltiomme oikeuslaitoksessa tuomioiden kanssa. Tämä toiminta osoittaa kuinka mätä oikeuslaitoksemme on ja kuinka vääristynyt ja mieli tällä rikkaan suvun jäsenillä on kun he lavastavat Nurmisen kidnappauksen mitä suurella todennäköisyydellä ainoastaan halusta luoda hyvät välit valtiomme laitoksien johtajien kanssa mikä minun mielestäni ei ole hyvä idea kun katsoo minkälaisen lavastuksen he ovat toteuttaneet.

 

Naulauskulma joka kuvassa on on liian hyvä näköinen 17 avaamiskertaan kaikkien haittatekijöiden kanssa kun kopin sisällä PITÄISI olla kidnapattu tyttö.

 

 

Sieppauskopin äänieristys

If we look at the locking of the interception booth, which is apparently done by screwing in an angle iron. There is a big question mark as to whether this door has a hinge, but I'm guessing there isn't, it would be getting the screws of these nailing corners in the same place every time the door was opened, according to Turunen, once every day for 17 days. This arrangement of holes in the same holes is hampered by the following factors:

 

Disadvantage 1: wool

Multiple wool on both sides of the door and wall made of plywood would cause problems in the everyday opening situation in securing the door in the same place.

 

Disadvantage 2: the items in the booth and the kidnapped girl

In addition, there are other things in the booth that, if wedged, would cause the door to change shape, and according to the "story" there was a kidnapped person inside, who most likely would have tried to escape at least once.

 

If Turunen's story were true, this picture would most likely have a completely torn and broken booth for the wools that were on the floor. The probability is even so high that at this point it can be said that Turunen and Nurminen are lying about the reality of the kidnapping and how it was planned by them and a few other people who participated in this operation and which was run through the judicial system of our legal state with sentences. This action shows how rotten our judicial system is and how distorted and minded the members of this rich family are when they stage Nurminen's kidnapping with the greatest probability only for the desire to create good relations with the leaders of our state's institutions, which in my opinion is not a good idea when you look at the kind of staging they have carried out.

 

The nailing corner in the picture looks too good for 17 opening times with all the disadvantages when there SHOULD be a kidnapped girl inside the booth.

 

 

Soundproofing of the interception booth

Sieppauskoppi_1.jpg

Jos käsittelyyn otetaan sieppauskopin äänieristys, ylemmän kuvan musta alue viittaa noin villan paksuisen osan puuttumiseen. On tietenkin iso kysymysmerkki puuttuuko tästä jotain mutta ilman kopin yläosan eristystä, on sillä varmasti vaikuttavuutta kopin äänieristykseen. Jos katsoo kuinka pitkälle Turunen suunnitteli työnsä, mikä kuitenkin on ollut täysin lavastettu, mahdollisesti jopa yhteistyössä Nurmisen kanssa mistä kerron toisessa kohdassa, on tällaisen aukon jättäminen vähintäänkin huolimattomuutta jota on vaikea ymmärtää jos kyseessä ei olisi lavastus.

If the soundproofing of the capture booth is taken into consideration, the black area in the upper picture indicates the absence of a part about the thickness of wool. There is, of course, a big question mark. Is there something missing from this, but without insulating the upper part of the booth, it certainly has an impact on the sound insulation of the booth. If you look at how far Turunen planned his work, which, however, was completely staged, possibly even in collaboration with Nurminen, which I will explain in the second point, leaving such a gap is, to say the least, negligence, which is difficult to understand if it were not staged.

Sieppauskoppi_2.jpg

Tässä kuvassa eristystä on poissa enemmänkin ja nurkan kohdassa levy on asetettu niin korkealle että siihen on vaikea saada kokonaista kuten viereisten kolmen levyn kohdalla. Tosin tähän voisi laittaa leikatun palasen mutta onko poliisi ottanut sen pois ja missä loput isomman aukon villalevyistä on. Yksi tosin on jätetty lattiatasoon vieren pystyyn.

In this picture, more of the insulation is gone, and in the corner, the board is placed so high that it is difficult to get a whole board, as in the case of the three adjacent boards. Of course, you could put a cut piece here, but have the police taken it away and where are the rest of the wool sheets for the larger opening. One, however, has been left standing on the floor next to it.

Sieppauskoppi_4.jpg

Tästä kuvasta näkyy selvästi kuinka kopin lattiassa ei ole lainkaan äänieristettä, mikä tarkoittaa että iltoisin kidnapattu henkilö on lähestulkoon voinut keskustella alakerrassa asuvan kanssa kun vähän lujempaa huutaa.

 

Sieppauskopin ovisuun täydellisyys

Ylhäällä ja alhaalla olevista kuvista voi selvästi nähdä kuinka sieppauskopin oven ja katon villat ovat pysyneet täydellisenä vaikka ovea on Turusen mukaan avattu 17 kertaa. Tämä voisi olla uskottavaa jos tapauksissa suoritetaan äärimmäistä varovaisuutta mutta jos kyseessä on kidnapatun tytön pitäminen kopissa, olisi oven kiinnittäminen niin, että villat pysyisivät kuvan kaltaisen hyvinä äärimmäisen hankalaa tilanteessa jossa henkilö on kidnapattuna sieppauskopissa.

This picture clearly shows how there is no soundproofing on the floor of the booth at all, which means that the person kidnapped in the evening has almost been able to talk to the person living downstairs if they shout a little louder.

Abduction booth door perfection

From the pictures above and below, you can clearly see how the wool of the door and roof of the abduction booth have remained perfect even though the door has been opened 17 times, according to Turunen. This could be believable if extreme caution is taken in the cases, but if it is a matter of keeping a kidnapped girl in a booth, it would be extremely difficult to fasten the door so that the wool would remain as in the picture as well as in a situation where a person is kidnapped in a kidnapping booth.

Sieppauskoppi_9.JPG

Sieppauskopin kiinnittäminen lattiaan

Mistään kuvasta ei näkynyt kuinka sieppauskoppi oli kiinnitetty lattiaan mutta veikaan että se ei ollut kiinnitettynä lattiaan lainkaan koska jos katsotaan kaikkia puutteita joita sieppauskopissa oli jo oven kiinnityksen suhteen, ei Turunen ole kiinnittänyt koppia korkeintaan kuin laminaattiin saati että hän olisi pultannut sen betonilattiaan.

 

Tämä koppi on varmasti täysin ihmisvoimin nostettavissa ylös lattiasta kopin sisäpuolelta. Vaikka koppi olisi ollut laminaattiin ruuvattuna, laminaatti olisi lähtenyt melko varmasti irti lattiasta omista uristaan pitkän aikaa heiluteltuna.

 

Yksi käynti kesti 5–10 minuuttia

Jos katsotaan tätä Turusen ilmoittamaa aikaa jonka hän vietti asunnossa, ei tähän aikaan pysty tekemään mitään muutakuin viemään roskat asunnosta ulos.

 

Tällaisen panttivankidraamaan vaadittava aika kun pidetään huolta henkilön selviytymisestä tässä kopissa ilman että hän karkaa, oikea aika tähän olisi minimissäänkin 1 tunti mutta uskon että tämä aika olisi jopa pidempi todellisuudessa...todellisessa panttivangin kidnappaus tilanteessa missä tämä turusen ilmoittama aika olisi aika mikä voidaan sallia kidnapatun henkilön vartioimatta jättämisen sallituksi ajaksi

Sieppauskoppi jonka ovi on kiinnitetty kolmella kulmalevyllä, sen avaamiseen ja sulkemisee menevä aika olisi jotain 10 minuuttia jos tapausta tarkastellaan siitä näkökulmasta että tämä tehdään ensimmäistä kertaa. Tämä aika voisi lyhentyä ehkä 5-minuuttiin harjoittelulla, ei kuitenkaan sen alle koska kyseessä olisi kuitenkin kidnapattu nainen jonka pitäminen tällaisessa kopissa olisi kuitenkin ehdoton edellytys, eikä sitä voisi vaarantaa millään formulatallin renkaanvaihtonopeuksilla.

 

Tämä aika maksimisuorituksenakaan ei riittäisi panttivangin kanssa asioimiseen missä pitäisi unohtaa paikkojen tarkistus, että onko henkilö esimerkiksi pääsyt pois kopistaan kaikkien 23:50min aikana jonka Turunen oli poissa asunnosta.

https://www.ts.fi/uutiset/77549

 

Talo jossa kidnapattua henkilöä pidettiin

Attaching the capture booth to the floor

None of the pictures showed how the capture booth was attached to the floor, but I'm guessing that it wasn't attached to the floor at all, because if you look at all the flaws that the capture booth already had in terms of fixing the door, Turunen didn't attach the booth to anything more than laminate, let alone that he would have bolted it to the concrete floor.

 

This booth can definitely be lifted up from the floor by human power from inside the booth. Even if the booth had been screwed to the laminate, the laminate would almost certainly have come off the floor from its own grooves after being shaken for a long time.

 

One visit lasted 5–10 minutes

If we look at the time Turunen stated that he spent in the apartment, he cannot do anything at this time other than take the trash out of the apartment.

 

The time required for such a hostage drama, when taking care of the survival of the person in this booth without him escaping, the right time for this would be at least 1 hour, but I believe that this time would be even longer in reality...in a real hostage kidnapping situation where this time stated by Turunen would be the time that can be allowed for the kidnapped for the permitted time of leaving the person unguarded

 

An abduction booth whose door is fixed with three corner plates, the time it takes to open and close it would be something like 10 minutes if the case is looked at from the point of view that this is being done for the first time. This time could be shortened to perhaps 5 minutes with practice, but not less than that, since it would still be a kidnapped woman whose keeping in such a booth would be an absolute prerequisite, and it could not be jeopardized by any formula garage tire change speeds.

 

This time, even at the maximum performance, would not be enough to deal with the hostage, where one would have to forget about checking the places, to see if the person, for example, was allowed to leave the booth during all 23:50 minutes that Turunen was away from the apartment.

https://www.ts.fi/uutiset/77549

 

The house where the kidnapped person was kept

resiinaraitti.JPG
Kerrostalo.jpg

The house where Turunen kept Nurminen while he was being held prisoner would seem like a relatively inhabited place and too close to the center for kidnapping, and it would not be suitable for placing a kidnapped prisoner in a kidnapping booth where there is not even soundproofing on the floor and where Nurminen most likely has not even been in the booth that was made for him for a day, if you look at any kind of in the space, the capture booth was in the pictures.

 

A location that is perfect for staging

When looking at this case from the point of view that the case is 100% staged, the building is the best place for this, because no one really pays any attention to the fact that Turunen carries the materials of his abduction booth into the building.

 

If it was really a kidnapping, this apartment would be the most difficult place to house a kidnapped person because bringing this person into the building would be extremely difficult and it would include too many situations where you could get caught because there are, however, extremely many pairs of eyes in this residential area.

 

If this case was a real kidnapping, Nurminen should have been placed in an apartment bought as far away as possible, where there was no residential area nearby.... it's a wonder that Turunen didn't place himself next to the police station with Nurminen, which would have been the most rational action in the name of the logic of the case, when you look at who the police were in this case investigating from the side and which are extremely familiar names to me as a crime journalist:

 

  • Jari Aarnio, the former head of the Helsinki drug unit and Scandinavia's biggest drug baron, together with his tipster Keijo Vilhunen.

https://www.hameensanomat.fi/paikallise/5229879

 

  • Kari Tolvanen, who took part in the staging of Sanna Sillnapää by directing the criminal investigation in a completely wrong direction, i.e. looking for motives from the cult series x-files.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006009564.html

 

  • Juha Rautaheimo, whose list of messed-up criminal investigations is longer than the criminal record of many professional criminals, about which I will tell more in my own article.

https://duunitori.fi/tyoelama/murharyhma-juha-rautaheimo

 

Did others participate in staging the kidnapping

It is not read in the news bulletins that others were involved in the case, but there is a big question mark as to whether this is the case, when it is a person from Turku who has worked in the business world for a long time, whose actions partially flow into the credibility of the medically non-existent mental illnesses of the University of Turku and thereby into the billion-dollar business of medicine with our problem citizens, i.e. human rats. This "partially" means that such completely unexpected actions by a person who is trained and works as a lawyer is completely possible, even though it cannot be noticed from his knowledge, which as an action is extremely common among our problem citizens when they try the most incredible actions as a last resort against official corruption that has been attacked at the level of a lawyer, which is extremely difficult to prove, even from me, let alone from the Finnish police, who have wedged themselves into Finland's largest organized crime league with the help of their merits.

 

Since about 10 years have passed since the incident and it is clearly visible that the incident has to some extent spilled over into the arms of Turku University's friend club and people are not very surprised by even the most unbelievable actions of our problem citizens, their exclusion from consultations cannot be ignored.

 

Where was Minna Nurminen during the kidnapping

It is clear to me that Nurminen has not lived in this abduction booth for more than a day, either imprisoned or free, because there would be many traces of that in the form of peeling tape on the floor and the attempts of the kidnapped woman to examine the weaknesses of the abduction booth and how to escape.

 

CRIMINAL INVESTIGATION OF KIDNAPPING

 

I have to say that when I saw Nurminen's kidnapping at the beginning of the story, that the private policeman Juha Rautaheimo, who I know very well and who was "bought" by the authorities, was the leading figure in this investigation, I could already declare this case to be completely fabricated, but now, due to the principles of the rule of law of old, let's go through this case as thoroughly as possible based on the news.

 

If you look at the case so that the focus is on Juha Turunen as a person, this kidnapping does not make any sense. The case is exactly what the stupid Finnish group absorbs into itself as if it were some kind of multiple reflection of the skeleton from Lake Bodom, reminding the stupid group of its activities, how it is simply not able to learn from its mistakes and which, without a few shooting stars, is nothing more than a "village rally" with moped boys where you drive a car "donuts" ” in the air.

 

 

A policeman who endlessly repeats his incompetence can be corruption

 

A stupid group that just doesn't seem to learn to look at the background of the victim of a crime, even though with its experience this should already be a very routine activity and it stumbles every time.

 

Police detectives

In this case, the police had their own dream team, which included, of course, Kari "x-files" Tolvanen, Juha "testament" Rautaheimo, and Jari "the drug lord" Aarnio with his own tipster Keijo Vilhunen.

https://www.hameensanomat.fi/uutiset/aarnio-yritti-saada-tietoa-miljoonaperijan-kaappauksesta-rikollispomo-keijo-vilhuselta-vilhusta-kutsuttiin-poliisin-keskuudessa-nimella-aija-505294/

 

LITIGATION

In my opinion, the trial of the case was little reported and was handled quickly without any complaints about the district court's decision, after which the proceedings of the case can be quickly buried in public and the case can be declared a kidnapping, using the credibility of our country's authorities, which in reality have been bought for corruption with the money of media mogul Pappa Herlin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Turun_sieppaus

 

JUHA TURUNEN

If you look at the case so that the focus is on Juha Turunen as a person, this kidnapping does not make any sense. The case is exactly what the stupid Finnish group absorbs into itself as if it were some kind of multiple reflection of the skeleton from Lake Bodom, reminding the stupid group of its activities, how it is simply not able to learn from its mistakes and which, without a few shooting stars, is nothing more than a "village rally" with moped boys where you drive a car "donuts" ” in the air.

CRIMINAL INVESTIGATION OF KIDNAPPING
LITIGATION

Talo jossa Turunen piti Nurmista mukamasten vangittuna, näyttäisi suhteellisen asutulta paikalta ja liian lähellä keskustaa kidnappausta ajatellen, eikä se soveltuisi mitenkään kidnapatun vangin sijoittamiseen sieppauskoppiin jossa ei ole edes lattiassa äänieristettä ja missä Nurminen ei mitä todennäköisemmin ole edes ollut hänelle tehdyssään kopissaan päivääkään, kun katsoo minkälaisessa tilassa sieppauskoppi oli kuvissa.

 

Sijainti joka sopii täydellisesti lavastukseen

Kun tätä tapausta tarkastellaan siitä näkökulmasta että tapaus on 100% lavastus on rakennus mitä paras paikka tähän, koska kukaan ei oikeasti kiinnitä mitään huomioita siihen että Turunen kantaa sieppauskoppinsa materiaaleja sisään rakennukseen.

 

Jos kyseessä olisi oikeasti kidnappaus, tämä asunto olisi mitä hankalin kidnapatun henkilön sijoittmaiseksi koska tämän henkilön tuominen rakennukseen olisi äärimmäisen hankalaa ja se sisältäisi liian paljon tilanteita joissa voisi jäädä kiinni koska tällä asuinalueella on kuitenkin äärimmäisen paljon silmäpareja.

 

Jos tämä tapaus olisi oikea kidnappaus, Nurminen olisi pitänyt sijoittaa mahdollisimman kaukaa ostettuun asuntoon jossa ei olisi asutusta lähellä....ihme kun ei Turunen sijoitunut poliisiaseman kylkeen Nurmisen kanssa mikä olisi tapauksen loogisuudenkin nimissä olisi ollut lähinnä rationaalista toimintaa kun katsoo ketkä tätä tapausta oli poliisin puolelta tutkimassa ja jotka ovat minulle rikostoimittajana äärimmäisen tuttuja nimiä:

  • Helsingin huumeyksikön entinen johaja ja skandinavian suurin huumeparoni Jari Aarnio yhdessä vinkkimiehensä Keijo Vilhusen kanssa.

https://www.hameensanomat.fi/paikalliset/5229879

  • Kari Tolvanen joka otti osaa Sanna Sillnapään lavastamiseen ohjaamalla rikostutkinta täysin väärään suuntaan eli motiivien hakemista x-files kulttisarjasta.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006009564.html

  • Juha Rautaheimo jonka lista sotketuista rikostutkinnoista on pidempi kuin monen ammattirikollisen rikosrekisteri joista kerron omassa artikkelissani enemmän.

https://duunitori.fi/tyoelama/murharyhma-juha-rautaheimo

 

Osallistuiko kidnappaus lavastukseen muita

Uutisiin vuodetuista tiedotteista ei ole luettavissa että tapaukseen olisi liittynyt muita mutta on iso kysymysmerkki onko näin, kun kyseessä on turkulainen yritysmaailmassa pitkään toiminut henkilö jonka toiminta osittain valuu turun yliopiston lääketieteellisesti olemattomien mielisairauksien uskottavuudeksi ja sitä kautta lääketieteen miljardibisneskseen ongelmakansalaisillamme eli ihmisrotilla. Tämä “osittain” tarkoittaa sitä, että tällaiset täysin odottamattomat toimet henkilöltä joka on koulutettu ja toimii juristina on täysin mahdollista vaikka sitä ei voi mitenkään huomata hänen tiedostaan joka toimintana kuitenkin on äärimmäisen yleistä ongelmakansalaistemme keskuudessa kun he yrittävät mitä uskomattomimpia tekoja viimeisenä puolustautumiskeinona viranomaiskorruptiota vastaan joka heitä vastaan on hyökännyt lakimiestasolla jonka todistaminen on äärimmäisen vaikeaa jopa minulta saati suomen poliisilta joka on meriittiensä avulla kiilannut itsensä suomen suurimmaksi järjestäytyneeksi rikollisliigaksi.

 

 

Koska tapauksesta on kulunut noin 10-vuotta ja on selvästi nähtävissä että tapaus on jossain määrin valunut turun yliopiston kaverikerhon syliin eikä kansaa kovin paljon ihmetytä mitä uskomattomimmatkaan teot ongelmakansalaisiltamme, ei heidän pois sulkemista konsultointien suhteen voida sivuttaa.

 

Missä Minna Nurminen oli kidnappauksen aikana

Minulle on päivän selvää ettei Nurminen ole asunut tässä sieppauskopissa päivää pidempään vangittuna taikka vapaana, koska siitä olisi paljon jälkiä lattian teippauksen irtoamisena sekä oikeasti kidnapatun naisen yrityksistä tutkia sieppauskopin heikkouksia mitä kautta päästä karkuun.

 

KIDNAPPAUKSEN RIKOSTUTKINTA

Pakko sanoa kun näin Nurmisen kidnappaus jutun alkumetreillä, että minulle hyvinkin tuttu ja viranomaisten “ostettu” omapoliisi Juha Rautaheimo oli tämän tutkinnan johtohahmoja, voisin jo julistaa tämän tapauksen täysin tekaistuksi mutta käydään nyt entisaikojen oikeusvaltio periaatteiden takia tämäkin tapaus läpi niin perusteellisesti kuin mahdollista perustuen uutisointiin.

Jos tarkastellaan tapausta niin, että huomio on Juha Turusessa henkilönä, ei tässä kidnappauksessa ole mitään järkeä. Tapaus on juuri sellainen, minkä suomen tyhmä ryhmä imee itseensä ikään kuin se olisi jonkinlainen moninkertainen heijastus Bodom-järven luurangosta, joka muistuttaa tyhmä ryhmä  sen toiminnasta, kuinka se ei yksinkertaisesti pysty oppimaan virheistään ja mikä ilman muutamaa tähdenlentoa on vain "kylärallia" mopopoikien kanssa, jossa ajetaan autolla "donitsit" ilmassa.

 

Poliisi joka toistaa lopuntonta osaamattomuuttaan rikostutkinnoissa

Tyhmä ryhmä joka ei vain tunnu oppivan tarkastelemaan rikoksen uhrin taustoja vaikka sen kokemuksella tämä pitäisi olla jo hyvinkin rutiinin omaista toimintaa ja mihin se kompastuu joka kerta.

 

Poliisin rikostutkijat 

Tämän tapauksen kimpussa oli poliisin oma dream team mihin kuului tottakai Kari “x-files” Tolvanen, Juha “testamentti” Rautaheimo ja pisteenä i:n päällä Jari “huumeparoni” Aarnio oman vinkkimiehensä Keijo Vilhusen kanssa.

https://www.hameensanomat.fi/uutiset/aarnio-yritti-saada-tietoa-miljoonaperijan-kaappauksesta-rikollispomo-keijo-vilhuselta-vilhusta-kutsuttiin-poliisin-keskuudessa-nimella-aija-505294/

 

 

OIKEUDENKÄYNTI

Tapauksen oikeudenkäynti oli mielestäni vähän uutisoitu ja hoidettiin nopeasti läpi ilman valituksia käräjäoikeuden päätöksestä minkä jälkeen tapauksen käsittely voidaan haudata nopeasti julkisuudessa ja julistaa tapaus kidnappauksena maamme viranomaislaitosten uskottavuutta hyödyntäen jotka todellisuudessa on ostettu korruptiolle mediamoguli pappa Herlinin hissi rahoilla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Turun_sieppaus

 

JUHA TURUNEN

Jos tapausta tarkastellaan niin, että keskiössä on Juha Turunen henkilönä, ei tässä kidnappauksessa ole mitään järkeä. Tapaus on juurikin sellainen minkä suomen tyhmä ryhmä imee itseensä kuin se olisi mikäkin kerrannaisheijastus bodomin järvestä nousseesta luurangosta muistuttamassa tyhmä ryhmän toiminnasta kuinka se ei yksinkertaisesti ole kykenevä oppimaan virheistään ja joka muutamaa valonpilkahdusta ei ole mitään muutakuin “kylärallia” mopopoikien kanssa missä ajetaan autoa “donitsit” ilmassa.

Turunen CV_1_2.jpg

Turunen, who said in a YouTube video that the reason for the kidnapping was getting into a spiral of debt and a marital crisis. If you look at Turunen's work history and education, this is almost impossible to believe if someone hasn't piled on Turunen a lawyer-like dirty and deliberately unjustified financial compensation, which unfortunately is a very familiar activity to me as a customer of Kela when it extremely unfairly denies basic income support and puts mandatory payments into foreclosure even though I should have a legal right to them

https://www.linkedin.com/pulse/ministers-finland-those-do-nothing-kelas-actions-when-raine-hannula

https://www.youtube.com/watch?v=xAcsil-rD9s

 

The video in which Turunen sobs about his act is to me nothing more than an average Finnish actor's promise, which nevertheless rains down on the credibility and justice of our country's authorities, even though the case was investigated by the police's own dream team, which I am already very familiar with in terms of its methods of operation, which render all organized crime leagues in our country speechless.

https://www.youtube.com/watch?v=xAcsil-rD9s

 

In the video, you can see what can be seen from many of the cases I have investigated, i.e. these people, like many people convicted of manslaughter or traffic accidents in the name of mental health problems, are not really typical or capable of murder, but these problem citizens like Juha Turunen are not the kidnapper type and Turunen is in no way capable of committing a kidnapping or any other crime , excluding staging and embezzlement, which includes this fake kidnapping. The background to Turunen's actions and recognition cannot be anything other than media mogul Pappa Herlin's elevator money, which takes care of the rest of Turunen's life and that he can live a relatively normal life somewhere in the world. With this action, papa Herlin has bought our country's authorities for himself with the help of relationships that were created with the authorities with the help of this imaginary and fake kidnapping drama.

 

 

Juha Louhi

Usually people change their name to forget the incident, which helps the perpetrators of the crime to continue living, the former Turunen did a complete u-turn and took his new last name after the parking center Louhe, where he picked up the ransom money, quite a strange behavior if it had been a real kidnapping.

https://www.seiska.fi/Uutiset/Vankilasta-vapautettu-sieppaaja-Juha-Turunen-on-naimisssa-ja-rahapulassa/1017260

 

Louhi joka nyt on “tarkkailussa”, tätä toimintaa suorittaa maamme tyhmä ryhmä jonka spesialiteetti on “kylärallit” ei ole mitenkään luotettava taho kun kyseessä on vaikeiden rikosten tekijöiden seuranta käyttäen ainoastaan jalkapantaa joka ei ole mitään muutakuin täysin diktatuurinen ja mielivaltainen osoitus jostain keskiajoilta. On harmillista sanoa nämä asiat julkisesti koska se auttaa Louhia ja muita “rikos kumppaneita” välttelemään paljastumistaan mutta Louhin pankkitilit ja koko varallisuus pitäisi selvittää uusiksi ja mitä epänormaalia hänen elämässään on tapahtunut jos verrokkina on normaali rikoksen tekijä, koska on suuri epäilys että koko kidnappaus on tekaistu, lavastettu juttu ja rahoitettu mediamoguli pappa Herlinin hissi rahoilla.

 

The only thing that doesn't support a staged kidnapping

If you look at the matter from the point of view, why would Louhi have carried out this kind of kidnapping because the incident will go down in history? Are you ready to publicly ruin your reputation because of Herlin and Turku University professors' desire for power?

MOTIVES FOR KIDNAPPING

The role of the University of Turku in the case

If the case is looked at from the point of view that services are being pushed into the country for problem citizens suffering from mental health problems, but they still want to stage and "forcibly" take over our country's mental hospital as a business, which is an absolute prerequisite for the academic careers of researchers at the University of Turku, the activities of Turunen fit almost too well with this purpose and the activities of the patients they staged and credibility of the behavior when even a corporate lawyer can be guilty of such unpredictable behavior.

 

So far, only staged problem citizens have fallen into this kind of so-called desperate acts, but after this, these cases are even believable after the cases of Sanna Sillanpää and Juha Turunen.

 

This means that in the corporate world, where this activity seems to be spreading, it is possible to engage any citizen who is a little isolated in this kind of activity, which leads to a human rat in our country's mental hospitals when the person is made to act and behave extremely inconsistently

https://yle.fi/uutiset/3-5267850

 

Antti Herlin and Sanoma media holdings

It's clear that Herlin doesn't do this because of the money that pours out of the doors and windows, but the background of such cocks is nothing but power and what can be done with it.

 

Currently, Herlin's ownership in Sanoma Media entitles him to the largest number of votes as an individual, so it can be said that he has great power to guide the Finnish people through his media, for example by creating a new minority group in our society that can be utilized by employing Turku University researchers in our country. Of course, this has many benefits in the field of medicine, which can be carried forward with the help of these staged human rats.

 

When you look at what is happening in Finland, i.e. Sanna Sillanpää-like mix-ups among our problem citizens, which leads them to the research tables of chemical compounds to be examined by Ekelund and "psychosis" Hietala, and the richest man in the country is demanding with a doomsday voice the organization of treatment for these problem citizens, which seems to be the closest to the role of a human rat in the name of the mental hospital's imaginary diseases.

 

What does Herlin do and why would he bother with Sanoma Media when he already owns an elevator company that has made him the richest person in Finland? This activity is done only because of power, and what's worse, by playing it into the dirty plans of Turku University's friend club, into a business carried out by our problem citizens in the field of medicine.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanoma

 

Attention-seeking of the Nurminen family

According to the news, Minna Nurminen's mother "suffers" from an electricity allergy. Even though I am more familiar with medically non-existent diseases, i.e. mental illnesses, by putting any of my resources into worrying about secondary issues, I could even swear that this allergy also goes completely to the side of medically non-existent diseases and which is dependent only on the doctor's word, just like the SIPS/SOPS methods for the mentally ill. This disease is apparently only advertised for attention, which gives clear motives to put Nurminen's kidnapping in this category, which if well planned and with the "right" chosen persons, for example from the police side, would turn in this direction.

 

On the part of the police, this was being investigated by the murder squad's own man, Juha Rautaheimo, who, like all police officers at the beginning of their careers, is on the good side, has turned his sled closer to retirement age, just like Jari Aarnio, and there is no trust in criminal investigations at the end of Rautaheimo's career, which are carried out with an eye on catching another authority by messing up criminal investigations so that they can only be noticed by Minna Passi's journalistic abilities, which are an extremely endangered specialty at the level of competence.

https://www.linkedin.com/pulse/finnish-blue-team-stupids-presents-juha-rautaheimo-very-raine-hannula

 

Creating corrupt relationships with authorities

These patterns of cooperation where the staged millionaire girl kidnapper was chased by the army, where in cooperation with the police they deceive the press, which is an extremely dangerous activity to teach the police to do this kind of activity, especially when you look at how the Finnish police have started to act after this incident, i.e. to give biased statements about criminal investigations (Jouni Kauppila Ylivieska's church arsonist)

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lahes-taydellinen-rikos-kymmenen-vuoden-takaa-taysin-poikkeuksellinen-tapaus-ei-unohdu-tutkinnanjohtajalta-poliisi-turvautui-erikoisiin-selityksiin-jotta-jattioperaatio-ei-paljastunut/7072362

 

Herlin's doomsday declarations in the news

It is a big question mark what else Antti Herlin will do with the power bought with his money with our decision-makers, but I see the privatization of medical care and Herlin's declarations "MTV3: These young people must get treatment" as extremely dangerous for our problem citizens when you look at what is happening in psychiatric clinics in Finland.

 

The private side, which is completely the realm of Herlin and Mikael "Mehiläinen" Lilius, and it is clear as day that money is being made in this activity at the expense of the health of our country's problem citizens on the medical side

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001850490.html

 

NEWS FOOTAGE

Oikeus kävi tutustumassa sieppausasuntoon Turussa

https://www.ts.fi/uutiset/77827

 

Miljonääri kärsii säteilyallergiasta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000118388.html

Sieppauksen uhri vaatii Turuselta 100 000 euron korvauksia 

https://www.ts.fi/uutiset/77549

 

Oikeus tutustui perijättären vankikoppiin

Ari-Pekka Koivisto

https://yle.fi/uutiset/3-5890568

 

Lähes täydellinen rikos:

Juha Rautaheimo mainittu

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lahes-taydellinen-rikos-kymmenen-vuoden-takaa-taysin-poikkeuksellinen-tapaus-ei-unohdu-tutkinnanjohtajalta-poliisi-turvautui-erikoisiin-selityksiin-jotta-jattioperaatio-ei-paljastunut/7072362

Juha Turusen uusi nimi muistuttaa sieppausdraaman tapahtumista

https://www.ts.fi/uutiset/201901

 

Nelonen: Herlinien tyttären sieppaajaksi epäillään turkulaista yritysjuristia, Juha Turusta

https://www.ts.fi/uutiset/54563

 

Sieppaajan virheet auttoivat poliisia kiinniotossa

Kari Tolvanen

https://yle.fi/uutiset/3-5268381

 

Oikeus kävi tutustumassa sieppausasuntoon Turussa

Ari-Pekka Koivisto

https://www.ts.fi/uutiset/77827

 

Perijättären äiti sai 8 miljoonan euron lunnasvaatimuksen 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006136326.html

Juha Turunen: Sieppaus oli hätähuuto

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004667911.html

MOTIVES FOR KIDNAPPING
NEWS FOOTAGE

Turunen joka kertoi youtube videolla kidnappauksen syyksi velkakierteeseen ajautumista sekä aviokriisin. Jos katsotaan Turusen työhistoriaa ja koulutusta, tätä on lähes mahdotonta uskoa jos joku ei ole kasannut Turusen päälle tietentahtoen lakimiesmäisen likaisesti ja tahallisesti perusteetonta rahallista korvausta mikä valitettavasti on hyvinkin tuttua toimintaa minulle kelan asiakkaana kun se evää äärimmäisen epäoikeudenmukaisesti perustoimeentulotukia sekä laittaa pakollisia maksuja ulosottoon vaikka minulla pitäisi olla niihin laillinen oikeus

https://www.linkedin.com/pulse/ministers-finland-those-do-nothing-kelas-actions-when-raine-hannula

https://www.youtube.com/watch?v=xAcsil-rD9s

 

Video jolla Turunen nyyhkyttää tekoaan ei ole minulle mitään muuta kuin keskivertoa suomalaista näyttelijän lupausta joka kuitenkin sataa maamme viranomaisten uskottavuuden ja oikeudenmukaisuuden päälle vaikka tapausta oli tutkimassa poliisin oma dream team joka on minulle jo hyvinkin tuttu toimintatapojensa suhteen jotka laittavat kaikki maamme järjestäytyneet rikollisliigat sanattomiksi.

https://www.youtube.com/watch?v=xAcsil-rD9s

 

Videolta näkee sen mitä on nähtävissä monesta tutkimastani tapauksesta, eli nämä henkilöt kuten moni mielenterveysongelmien nimissä taposta taikka liikenneonnettomuudesta tuomittu henkilö ei oikeasti ole tyypillinen taikka kykenevä murhaamaan vaan nämä ongelmakansalaiset kuten Juha Turunenkaan ei ole kidnappaaja tyyppiä eikä Turunen ole mitenkään kykenevä suorittamaan kidnappausta taikka mitään muutakaan rikosta, poislukien lavastukset ja kavaltamiset mihin tämäkin valekidnappaus lukeutuu. Turusen toiminnan ja tunnustuksen taustalla ei voi olla mitään muutakuin mediamoguli pappa Herlinin hissirahat joilla pidetään huoli Turusen loppuelämästä ja että hän voi elää suhteellisen normaalia elämää jossain päin maapalloa. Tällä toiminnalla pappa Herlin on ostanut maamme viranomaislaitokset itselleen suhteiden avulla jotka luotiin viranomaisiin tämän kuvitteellisen ja vale kidnappaus draaman avulla.

 

 

Juha Louhi

Tavallisesti henkilöt vaihtavat nimensä unohtaakseen tapauksen mikä auttaa rikoksen tekijöitä jatkamaan elämää, teki entinen Turunen täyden u-käännöksen ja otti uuden sukunimensä parkkikeskus Louhen mukaan mistä hän nouti lunnasrahat, aika outoa toimintaa jos kyseessä olisi ollut oikea kidnappaus.

https://www.seiska.fi/Uutiset/Vankilasta-vapautettu-sieppaaja-Juha-Turunen-on-naimisssa-ja-rahapulassa/1017260

 

Louhi, which is now under "surveillance", this activity is carried out by our country's stupid group whose specialty is "village rallies", not a reliable entity when it comes to monitoring the perpetrators of serious crimes using only an ankle bracelet, which is nothing more than a completely dictatorial and arbitrary indication of something from the Middle Ages. It's a shame to say these things in public because it helps Louhi and other "accomplices" to avoid being exposed, but Louhi's bank accounts and all of his wealth should be cleared up again and what abnormal has happened in his life if a normal criminal is used as a reference, because there is a strong suspicion that the whole kidnapping was faked , staged story and financed media mogul Pappa Herlin's lift with money.

 

Ainoa asia joka ei tue lavastettua kidnappausta

Jos asiaa tarkastellaan siltä kannalta, että miksi Louhi olisi tehnyt tämänkaltaisen kidnappauksen koska tapaus jää historiaan? Oletko valmis pilaamaan julkisesti maineesi Herlinin sekä turun yliopiston professorien vallan halun takia?

KIDNAPPAUKSEN MOTIIVIT

Turun yliopiston rooli tapauksessa

Jos tapausta tarkastellaan siitä näkökulmasta, että maahan ollaan ajamassa palveluita mielenterveysongelmista kärsiville ongelmakansalaisille jotka kuitenkin halutaan lavastaa ja ottaa “väkisin” maamme mielisairaala bisnekseen joka on turun yliopiston tutkijoiden akateemisten urien ehdoton edellytys, istuu Turusen toiminta lähes liiankin hyvin tämän tarkoituksen ja heidän lavastamiensa potilaiden toiminnan ja käyttäytymisen uskottavuudeksi kun yritysjuristikin voi syyllistyä näin ennalta-arvaamattomaan toimintaan.

 

Tähän mennessä tämänkaltaisiin niin kutsuttuihin epätoivoisiin tekoihin on yleensä sortuneet ainoastaan lavastetut ongelmakansalaiset mutta tämän jälkeen nämä tapaukset ovat jopa uskottavia Sanna Sillanpää ja Juha Turusen tapauksien jälkeen.

 

Tämä tarkoittaa että yritysmaailmassa, mihin tämä toiminta näyttäisi leviävän, sieltä on mahdollista ottaa kuka vain vähän eristetty kansalainen tällaiseen toimintaan mikä johtaa ihmisrotaksi maamme mielisairaaloihin kun henkilö saadaan toimimaan ja käyttäytymään äärimmäisen epäjohdonmukaisesti

https://yle.fi/uutiset/3-5267850

 

Antti Herlin ja Sanoma media omistukset

On selvää ettei Herlin tee tätä toimintaa rahan takia jota pursuaa ovista ja ikkunoista vaan tällaisten kukkojen taustalla ei ole muuta kuin valta ja mitä sillä voidaan tehdä.

 

Tällä hetkellä Herlinin omistukset Sanoma Mediassa oikeuttaa suurimpaan äänimäärään yksittäisenä henkilönä joten voidaan sanoa että hänellä on suuri valta ohjata suomen kansaa mediansa kautta esimerkiksi luomalla uuden vähemmistöryhmän yhteiskuntaamme joita voidaan hyödyntää turun yliopiston tutkijoita työllistämällä maassamme. Tällä on toki moninaiset hyödyt lääketieteen alalla mitä voidaan viedä eteenpäin näiden lavastettujen ihmisrottien avulla.

 

Kun katsoo mitä suomessa tapahtuu eli Sanna Sillanpään tapaisia sekoamisia ongelmakansalaistemme keskuudessa  mikä johdattaa heidät kemiallisten yhdisteiden tutkimuspöydille Ekelundin ja “psykoosi” Hietalan tutkittavaksi ja maan rikkain mies on vaatimassa tuomionpäivän äänellä hoidon järjestämistä näille ongelmakansalaisille joka näyttäisi olevan lähinnä ihmisrotan roolia mielisairaalan kuvitteellisten tautien nimissä.

 

Mitä herlin tekee ja miksi hän näkisi vaivaa Sanoma Mediasta kun hänellä on jo hissi firma joka on tehnyt hänestä suomen rikkaimman henkilön? Tätä toimintaa ei tehdä muustakuin vallan takia ja mikä pahinta pelaamalla se turun yliopiston kaverikerhon likaisiin suunnitelmiin ongelmakansalaisillamme suoritettavaan bisnekseen lääketieteen alalla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sanoma

 

Nurmisen suvun Huomionhakuisuus

Minna Nurmisen äiti “sairastaa” uutisoinnin mukaan sähköallergia. Vaikka olen enemmän perehtynyt lääketeiteellisesti olemattomien sairauksien, eli mielisairauksien puolelle niin laittamalla yhtään resurssejani toissijaisten seikkojen penkomiseen, voisin jopa vannoa että tämäkin allergia menee täysin lääketieteellisesti olemattomien tautien puolelle ja mikä on riipuvainen ainoastaan lääkärin sanasta, ihan kuten mielisairaiksien SIPS/SOPS menetelmätkin. Tätä tautia mainostetaan ilmeisesti ainoastaan huomion takia mikä antaa selviä motiiiveja asettaa Nurmisen kidnappauskin tähän kategoriaan joka hyvin suunniteltuna ja “oikein” valittujen henkilöiden kanssa muun muassa poliisin puolelta kääntyisi tähän suuntaan.

 

Poliisin puolelta tätä oli tutkimassa murharyhmän oma mies eli Juha Rautaheimo joka, kuten kaikki poliisit uriensa alkupuolella ovat hyvien puolella on kääntänyt kelkkansa lähempänä eläkeikää, ihan kuten Jari Aarniokin eikä Rautaheimon uran loppupuolen rikostutkintoihin ole mitään luottamista jotka suoritetaan toisen viranomaisen kiinnijäämistä silmälläpitäen sotkemalla rikostutkinnat niin, ettei niitä voi huomata kuin Minna Passin journalistisilla kyvyillä jotka ovat osaamisen tasolla äärimmäisen uhanalaista spesialiteettia.

https://www.linkedin.com/pulse/finnish-blue-team-stupids-presents-juha-rautaheimo-very-raine-hannula

 

Korruptoituneiden suhteiden luominen viranomaisiin

Nämä yhteistyökuviot joissa lavastettua miljonääri tyttön kidnappaajaa jahdattiin armeijan voimin missä yhteistyössä poliisin kanssa huijataan lehdistöä mikä on äärimmäisen vaarallista toimintaa opettaa poliisi tällaiseen toimintaan varsinkin kun katsoo kuinka suomen poliisi on alkanut toimimaan tämän tapauksen jälkeen, eli antamaan puolueellisia lausuntoja rikostutkinnoista (Jouni Kauppila ylivieskan kirkonpolttaja)

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lahes-taydellinen-rikos-kymmenen-vuoden-takaa-taysin-poikkeuksellinen-tapaus-ei-unohdu-tutkinnanjohtajalta-poliisi-turvautui-erikoisiin-selityksiin-jotta-jattioperaatio-ei-paljastunut/7072362

 

https://www.linkedin.com/pulse/how-finnish-healthcare-has-hands-on-almost-every-shocking-hannula

 

Herlinin tuomioinpäivän julistukset uutisissa

On iso kysymysmerkki mitä muuta Antti Herlin tekee rahoillansa ostetulla vallalla päättäjiemme kanssa mutta näen sairaanhoidon yksityistämisen sekä Herlinin julistukset “MTV3: Näille nuorille on saatava hoitoa” äärimmäisen vaarallisena ongelmakansalaistemme suhteen kun katsoo mitä suomessa tapahtuu psykiatrian klinikoilla.

 

Yksityinen puoli joka on täysin Herlinin ja Mikael “Mehiläinen” Liliuksen valtakuntaa ja on päivän selvää että tässä toiminnassa rahaa tehdään maamme ongelmakansalaisten terveyden kustannuksella lääketieteen puoella

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001850490.html

 

UUTISOINTI

Oikeus kävi tutustumassa sieppausasuntoon Turussa

https://www.ts.fi/uutiset/77827

 

Miljonääri kärsii säteilyallergiasta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000118388.html

Sieppauksen uhri vaatii Turuselta 100 000 euron korvauksia 

https://www.ts.fi/uutiset/77549

 

Oikeus tutustui perijättären vankikoppiin

Ari-Pekka Koivisto

https://yle.fi/uutiset/3-5890568

 

Lähes täydellinen rikos:

Juha Rautaheimo mainittu

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lahes-taydellinen-rikos-kymmenen-vuoden-takaa-taysin-poikkeuksellinen-tapaus-ei-unohdu-tutkinnanjohtajalta-poliisi-turvautui-erikoisiin-selityksiin-jotta-jattioperaatio-ei-paljastunut/7072362

Juha Turusen uusi nimi muistuttaa sieppausdraaman tapahtumista

https://www.ts.fi/uutiset/201901

 

Nelonen: Herlinien tyttären sieppaajaksi epäillään turkulaista yritysjuristia, Juha Turusta

https://www.ts.fi/uutiset/54563

 

Sieppaajan virheet auttoivat poliisia kiinniotossa

Kari Tolvanen

https://yle.fi/uutiset/3-5268381

 

Oikeus kävi tutustumassa sieppausasuntoon Turussa

Ari-Pekka Koivisto

https://www.ts.fi/uutiset/77827

​​

Perijättären äiti sai 8 miljoonan euron lunnasvaatimuksen 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006136326.html

Juha Turunen: Sieppaus oli hätähuuto

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004667911.html

bottom of page